Credits

Family

  • Hazumu Kakinoki
  • Maki Kakinoki
  • Yu Kakinoki

Friends

  • Ryotaro Saishu
  • Koju Furuta