Credits

Family

  • Hazumu Kakinoki
  • Maki Kakinoki
  • Yu Kakinoki

Partner

  • Tomona Kaji

Friends

  • Ryotaro Saishu

Comrades

  • Kohei Nagata
  • Datz Itsuki

Senpai

  • Shun Yamada